İLÇENİN SANDIKLI MAHALLESİ ANDIKLIK MEVKİİNDE BELEDİYEMİZ ADINA KAYITLI BULUNAN 1333 ADA 1, 2, 5 VE 6 NOLU PARSEL NOLU ARSALARIN İHALEYLE SATIŞINA AİT ÖZEL SATIŞ ŞARTNAMESİDİR

Karapınar Belediyesi

İLÇENİN SANDIKLI MAHALLESİ ANDIKLIK MEVKİİNDE BELEDİYEMİZ ADINA KAYITLI BULUNAN 1333 ADA 1, 2, 5 VE 6 NOLU PARSEL NOLU ARSALARIN İHALEYLE SATIŞINA AİT ÖZEL SATIŞ ŞARTNAMESİDİR

 

 

 1. Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 72 sayılı kararı gereğince satışına izin verilen; İlçenin Sandıklı Mahallesinde belediyemiz adına kayıtlı bulunan 1333 Ada, 1, 2, 5 ve 6 parsel nolu arsaların, 2886 sayılı ihale yasasının 45. maddesi gereğince açık artırma ile satılacaktır.
 2. İhale 24.10.2019 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 11.00 de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
 3. Aşağıda ada, parsel numaraları, miktarları, muhammen bedelleri ve geçici teminatları yazılı bulunan arsaların;

 

 

S.NO

ADA

PARSEL

MİKTARI

( M2)

MUHAMMEN BEDELİ- ( TL )

GEÇİCİ TEMİNAT

BEDELİ- ( TL )

1

1333

1

631,00

125.000,00.-

3.750,00.-

2

1333

2

542,00

105.000,00.-

3.150,00.-

3

1333

5

863,00

170.000,00.-

5.100,00.-

4

1333

6

701,00

140.000,00.-

4.200,00.-

 

dir. İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.

 1. Arsa bedeli İhale kararının tebliğinden itibaren 15 (on beş) gün içinde ihale bedelinin tamamı peşin olarak ödenecektir. Ancak ihale üstünde kalan kişinin yazılı talebi ile arsanın % 6 kati teminatı ve % 19 luk kısmı peşin yatırıldıktan sonra kalan kısım aylık % 1 vade farkı ile 5 veya 10 eşit taksite bölünebilir. İhale konusu taşınmaz üzerinde yapı bulunması halinde taksit sayısı 15’e çıkartılabilir. Taksitli satışlarda geçici teminat kesin teminata çevrilecek ve sözleşme imzalanacaktır. Taksit ödemeleri taksitli satış işleminin yapılmasından sonraki 30. günden başlayarak takip eden aylarda devam edilecektir. Ödeme günü resmi gün ve hafta sonu tatiline rastlarsa sonraki ilk mesai günü mesai bitimine kadar ödenecektir.
 2. İhaleye katılacak olanlar aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak ihale komisyonuna ibraz etmeye mecburdur:

İBRAZ EDİLECEK BELGELER

 • Karapınar belediyesine vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı,
 • T.C kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu,
 • Gerçek ve tüzel kişiler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname, Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri. İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen Serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.
 1. İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ile satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderler alıcıya aittir.
 2. Taksitlerin tahakkuk eden zamanda ödenmemesi halinde hiçbir ihtara gerek kalmaksızın Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce gecikme zammı uygulanacaktır.
 3. Taksitli satışlarda taksitlerden üçü üst üste ödenmediğinde idarece tek taraflı olarak arsa satışı iptal edilebileceği gibi doğrudan arsa bedelinin tahsili için icra haciz ve diğer yasal yollara başvurulabilir ve yapılan masraflar alıcıdan arsa bedeli ile birlikte tahsil edilir. İdarenin satışı iptal etme veya icra yolu ile arsa bedelini tahsili yoluna başvurma muhtariyeti vardır.
 4. Belediyemizde daha önceden ihaleye katılıp günün şartname hükümlerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyenler ihaleye alınmazlar. İhale bu kişiler veya şirketler üzerinde kalsa dahi Belediyece tek taraflı olarak feshedilir
 5. İhaleye katılıp arsa alan kişi, kuruluş veya şirket sonradan arsayı almaktan vazgeçerse veya arsa taksitini 3 ay üst üste ödemezse yatırmış olduğu teminat Belediyemize irat kaydedildiği gibi, o güne kadar ödenmesi gereken gayrimenkul bedelinden ödenmeyip de gecikme zammına girenlerin gecikme zammının tahsilinden sonra arsa satışı iptal edilir, arsanın 2 inci defa ihaleye çıktığında birinci ihaledeki fiyattan daha düşük satılırsa Belediyemizin kaybı olan birinci ihale ile ikinci ihale arasındaki fark arsayı ilk alandan tahsil edilir.
 6. Arsa bedeli ve varsa gecikme zammı tamamen ödenmeden arsa tapusu verilmez.
 7. Belediyemizden arsa satın alan kişi, kuruluş veya şirket ile Belediyemiz arasında herhangi bir ihtilaf halinde yargı mercileri Karapınar Mahkemeleri ve Karapınar İcra Dairesi yetkili olacaktır.
 8. İşbu şartnamedeki yazılı şartname hükümleri kısmen veya tamamen yerine getirilmediği takdirde herhangi bir yargı merciinden hüküm alınmaksızın ihale bozulur, yatırılan teminat Belediyemize irat kaydedilir ve arsayı satın alan kişi hakkında 2886 sayılı yasanın cezai hükümleri uygulanır.

 

Yukarıda yazılı 13 (Onüç) maddeden oluşan arsa satış şartnamesi Belediye Encümenince hazırlanarak tanzim ve imza altına alınmıştır. 10.10.2019

 

 

          Encümen  Başkanı                                                  Üye                                                   Üye

                            

             Mehmet YAKA                             Tahir DOĞANAY                               Osman ARI   

            Belediye Başkanı                              

 

 

                                                             Üye                                                                               Üye

                                                                          

                        Süleyman KILIÇLI                                                         Yaşar Ali SELÇİK

                    Mali Hizmetler Müdürü                                                  Emlak İstimlak Müdürü