Page 10 - Karapinar Belediyesi 2016 yılı Faaliyet Raporu
P. 10

BAŞKAN’IN SUNUŞU
      Değerli Karapınarlı Hemşehrilerim; 30 Mart 2014 Ta- Her yıl belli bir oranda olmak üzere, stabilize ve parke
      rihinde yapılan Mahalli İdareler seçiminde, onurla baş- olan yollarda sıcak asfalt çalışmaları hızla devam ediyor.
      ladığım Belediye Başkanlığımın 2016 yılı Faaliyet Ra- Şehir Merkezinin haricinde ki mahallelerimizin iç yolla-
      porunu sizlere sunmaktan dolayı büyük bir mutluluk rı ve yayla tabiri ettiğimiz yerleşim yerlerimizin bağlantı
      duymaktayım.                    yollarının, sathi kaplama asfalt yapımı, tamiri ve bakım
                                hizmetlerine devam ediyoruz. Ayrıca ham olan tarla yol-
      Siz değerli halkımızdan almış olduğumuz görevimizi ilk  larımızı stabilize kum ile yeniden yapıyor, güçlendiriyor
      günkü aşkla geçmiş yılların vermiş olduğu tecrübe ile  ve yeni yollar ilave ediyoruz. Yol yapımı çalışmaları ya-
      Belediyecilik çalışmalarımızın adaletli, şeffaf hesap ve- nında yağmur suyu kanalı, kaldırım, tretuvar çalışmala-
      rilebilir olması, katılımcı olması, insana saygı, kaynakla- rımız da devam ediyor.
      rın etkin ve verimli kullanılması olduğunu ifade etmek
      istiyorum.                     Belediyemiz bünyesinde araç, ekipman ve iş makinası
                                kapasitemizi güçlendirerek daha etkin çalışma yapmak
      Yeni 6360 Sayılı yasa ile birlikte 30 Mart 2014 den önce  için gayret gösteriyoruz.
      4Belde 14 Köy olan yerleşimlerimizin Karapınar Bele-
      diyesine bağlı bir mahalle olması ile birlikte toplamda İlçemizdeki Okul, Camii ve Kuran Kurslarına çevre dü-
      2670 Km2 alanda, 42 mahalle olarak hizmet etmeye de- zenleme, bakım ve onarım desteklerimiz devam ediyor.
      vam etmekteyiz. Mahallelerimize bağlı küme evleri ile
      beraber çalışmalarımız devam etmektedir.      Belediyemiz, merkez ve yeni mahalle olan köy ve belde-
                                lerimizde yeşil alan, park bahçe ve ağaçlandırma çalış-
      Yeni Büyükşehir yasası ile Konya Büyükşehir Belediye- maları ve bu yeşil alanların sulanması bakımı için büyük
      si, KOSKİ ve Belediyemizin yatırım ve hizmetleri, kendi gayret göstermektedir.
      alanlarındaki yetki ve sorumluluklarla hız kesmeden de-
      vam etmektedir. Büyükşehir ve KOSKİ yatırımlarımızı  42 Mahallemizde uçkun ve larva karasinek mücadelesi,
      yakinen takip ediyoruz.               genel temizlik faaliyetlerimiz aralıksız devam etmekte-
                                dir.
      Fiziksel Belediyecilik olarak İmar, alt yapı ve yol yapım
      çalışmalarımız hızla devam etmektedir.       İlçe belediyemiz ve bazı mahallelerde büyükşehir beledi-
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15