100. YIL ATATÜRK PARKI VE SOSYAL TESİS İHALE İLANI

Karapınar Belediyesi

KARAPINAR BELEDİYESİNE AİT

GAYRİMENKUL KİRA İHALE ŞARTNAMESİ

 

MADDE 1 Tanımlar:

            1.1 Belediye-İdare     : Karapınar Belediyesini,

            1.2. Mecur                 : Kiralanan 100. Yıl Atatürk Parkı ve Sosyal Tesisini

                                              (Ekli krokide belirtilen alanı)

            1.3. İstekli                  : İhaleye katılmak isteyenleri ve ihaleye katılanları,

            1.4. Kiracı-Müstecir: İhalenin üzerinde kaldığı ve sözleşme yapan kişiyi ifade eder.

 

MADDE 2- İhalenin konusu :

2.1 Mülkiyeti Belediyemize ait, Adalet Mahallesi 254 Ada 2 Parsel numarasında kayıtlı, 100. Yıl Atatürk Parkı ve Sosyal Tesisinin Ekli krokide belirtilen alanı, Park işletmeciliği, Kafeterya, Yemek Sunum Hizmetleri ve Çay Ocağı Faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 2886 Sayılı D.İ.K. ve işbu İdari Şartname hükümleri dahilinde 31.12.2026 tarihine kadar açık teklif (artırma) ihale usulü ile kiraya verilmesi işidir.

 

MADDE 3 – İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı:

3.1 İhale 20.12.2023 Çarşamba günü saat 14.00’de Belediye Encümeni Huzurunda yapılacaktır.

 

MADDE 4-Muhammen bedel ve geçici teminatı:

4.1 Aylık kira bedeli 20.000.00 TL. (Kdv Dahil), Üç Yıllık kira muhammen bedeli 720.000,00 TL. olup geçici teminatı 21.600.00 TL’dir.

 

MADDE 5-İhaleye katılabilmek için istenen belgeler ile müracaat yeri ve zamanı:

5.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

  1. Dilekçe, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, (TC Kimlik Numaralı),
  2. Tebligat için adres beyanı,
  3. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiliğin ortakları ile yönetimindeki imzaya yetkili kişiler için adli sicil kaydı,
  4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri;
    1. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,

e. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Karapınar Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge, (Karapınar Belediyesi Veznesinden alınacaktır.)

f. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi,

g. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi.

h. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.) 

ı. İsteklilerin 19.12.2023 Salı günü mesai bitimine kadar istenen belgeleri Belediyemiz Gelir Sefliğine vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

MADDE 6-İhaleye katılamayacak olanlar :

            6.1 2886 sayılı kanunun 6 ncı maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir.

            6.2 Belediyemizde daha önceden ihaleye giripte günün şartname hükümlerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyenler ihaleye katılmazlar, ihale bu kişiler veya şirketler üzerinde kalsa dahi Belediyece tek taraflı olarak feshedilir.

 

MADDE 7- İhalenin onayı :

7.1 Yapılan ihalenin kararını ihale tarihinden itibaren 15 iş günü içinde onaylayıp-onaylamamaya İta Amiri yetkilidir. İta Amiri kararı onaylamadığı takdirde ihale hükümsüz olup, bu hususta talipli herhangi bir talepte bulunamaz.

7.2 İhale kararının onaylanması halinde tebligat evrakına ait mektubun posta ile tebliğ edildiği gün yada tebligat evrakının istekliye imzası alınmak suretiyle tebliğ edildiği gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. İstekli, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde bu şartnamenin 12. maddesinde belirtilen kira bedeli ile 16. maddesinde belirtilen basın ilan bedeli, damga vergisi karar pulu gibi ihale masraflarını peşin ödeyecektir. Peşinat ve ihale masraflarının 15 gün içinde ödenmemesi durumunda 2886 Sayılı “Kanunun 57. maddesi gereğince geçici teminat hiçbir ihtar ve hükme hacet kalmaksızın Belediyemiz bütçesine irat kaydedilecektir.

 

MADDE 8-Mecurun kullanım amacı :

8.1 Mecur, kiracı tarafından Park işletmeciliği, Kafeterya, Yemek Sunum Hizmetleri ve Çay Ocağı faaliyetlerini içerir şekilde kullanılacaktır. Mecurun mukavelede yazılı kullanma hal ve maksadından başka maksatla kullanılması sözleşmeye aykırılık teşkil eder. Başka bir iş yapılması Belediyenin iznine tabidir.

8.2 Kiracı kendisine verilen yerin hudutları dışına çıkamaz. Aksi davranış tahliye sebebini teşkil eder.

 

MADDE 9- Mecurun teslimi :

9.1 Mecur sözleşme tarihinden itibaren kiracıya teslim edilecek, mukavele sonunda teslim edildiği şekilde aynen geri teslim alınacaktır.

 

MADDE 10- Sözleşme süresi :

10.1 Kira süresi; sözleşme tarihinden itibaren başlar.

10.2 Kira mukavelesi 31.12.2026 tarihinde sona erecektir.

 

MADDE 11- Kira bedeli :

11.1 Söz konusu gayrimenkulün 2023 yılı yıllık kira bedelleri ihale sonucu oluşan bedeldir. Bir Yıldan fazla kiralana taşınmazların diğer yıl kira bedelleri TÜİK’nun ilan edeceği bir önceki yılın 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) nispetinde artırılacaktır.

11.2 Kira mukavelesinin kendiliğinden uzaması halinde Belediye Encümeninin belirleyeceği kira bedelini kiracı hiçbir itiraza mahal vermeden kabul edecektir.

 

MADDE 12- Kira bedelinin ödeme şekli, zamanı ve yeri :

12.1 Kiracı 2 (iki) aylık tahakkuk edecek kira bedelini masraflarla birlikte peşin ödeyecek, diğer ayların kira bedelini ise Belediye Bütçe Kararnamesinde belirtilen esaslara göre hiçbir tebligat yapılmadan ilgili ay içinde Belediye veznesine ödeyecektir. Kira bedelinin, ilgili ay içinde ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacakları kanununun 51. Maddesine göre işlem yapılacaktır. Kira bedelinin bir taksitinin ödenmemesi halinde ise diğer kira bedeli taksitleri muacceliyet kesbeder.

 

MADDE 13 – Kesin teminat :

13.1. Kesin teminat ihale sonunda oluşan ihale bedelinin üç yıllık tutarının % 6’sıdır. İstekli, sözleşme yapmadan önce kesin teminatı İdareye vermek zorundadır. Kesin teminat her yıl için oluşan kira bedeline göre güncellenecektir.

13.2. İsteklinin, taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, İdarenin 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen yazılı ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, isteklinin borcuna mahsup edilemez.

 

MADDE 14 – İdarenin yetkisi :

14.1 İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

 

MADDE 15 – Kiracının yükümlülükleri :

15.1 Mukavelenin yürürlükten kalkması halinde kiracı Belediyeye olan bilcümle borçları (hasar, eski hale getirme, adli takip ve faizi gibi) tasfiye etmedikçe işyerindeki eşyalarını çıkaramaz.

15.2 Kiracının vefatı halinde, yapılmış olan sözleşme feshedilerek kesin teminatı varislerine verilir. Ancak Belediye, varislerden istekli olanlara, ölüm tarihinden itibaren 30 gün içinde kesin teminat verilmesi şartıyla sözleşmeyi devredebilir.

15.3 Kiracı, vefat hali dışındaki hallerde mukavele yürürlükten kalktığı takdirde mecurun yeniden ihalesine kadar geçecek süre ile daha düşük miktarda ihalesinden doğacak belediye zararını mukavele süresine münhasır olmak üzere tazmin edeceğini peşinen kabul etmiştir.

15.4 Ticari levha ve benzerlerini kiracı Belediye tarafından gösterilecek yerden başka yerde veya şekilde bulunduramaz. Aksi takdirde bunları bulundukları yerden kaldırmaya Belediye yetkilidir. Kiracı tarafından yapılacak vitrin, camekanlar hiçbir surette cephe hizasına taşmayacaktır. Kiracı, Belediyece gösterilen yer dışına vitrin, tabela, reklam vs. koymayacaktır. Aksi halde Belediye akdi feshetmeye ve masrafları kiracıya ait olmak üzere vitrini veya yapılanı yıktırmaya ve gösterilen yerin dışına konulan her türlü reklam vs.yi kaldırıp imhaya yetkilidir.

15.5 Kiracı, Belediye Zabıta Talimatnamesine aynen uymak mecburiyetindedir. Ayrıca bu mecurda bilumum faaliyetlerinde Belediyenin idari, sıhhi, inzibati ve hukuki murakabe hakkı mahfuz bulunmaktadır.

15.6 Mecur hâlihazırdaki vaziyetiyle teslim edilecektir. Sözleşmeyi imzaladıktan sonra belediyeden tadilat yada başka talepte bulunamaz. Kiracı, mecurda Ekli krokide belirtilen alan içerisinde yapmak istediği her türlü tadilatı veya ilaveyi gösterir projeyi bizzat hazırlatıp bunu bu sözleşmenin diğer tarafı olan Belediyeye verecek ve Belediyenin yazılı muvafakatini almadıkça tadilat veya ilave faaliyetine geçemeyecektir. Müsaadeli olarak yapılacak her türlü tadilat veya ilavelerin masrafları doğrudan doğruya kiracıya ait olacaktır ve hiçbir hak talebinde bulunulmadan sözleşme bitiminde belediyeye teslim edilecektir.

15.7 Kiracı ihale ile işbu gayrımenkulün işletmeciliğini üzerine almış ve muhammen değerinde kendi serbest iradesi ile yükselterek kira mukavelesindeki kira bedelini kabul etmiş olmasına göre kira bedelinin değiştirilmesine ilişkin kanuni yollara başvurmasının hakkın suistimali olduğunu kabul eder.

15.8 Mecur dahilindeki demirbaşlar teslim sırasında taraflarca yapılacak listeye derç edilecek ve kira müddetinin sonuna kadar aynen muhafaza olunacaktır. Terk ve tahliye anında kiracı bunları Belediyeye liste üzerinden aynen devir ve teslim etmeye ve noksanlarını gidermeye mecburdur.

15.9 Belediye ister ise, kiracı Belediyenin kabul edeceği bir şahsı kefil vermeye mecburdur.

15.10 Kefil, kiracının ödeyeceği kira bedeli ile mecurda yapacağı zarar ve ziyana müşterek borçlu ve müteselsil kefildir. Kira mukavelesi taraflarca uzatıldığı veya kanunen kendiliğinden uzadığı hallerde müşterek borçlu ve müteselsil kefillik devam eder.

15.11 Kiracı 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı işyeri açma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 6. Maddesi hükümleri çerçevesince Belediyemizden İşyeri Açma ve çalıştırma Ruhsatı almadan Kafeteryayı çalıştıramaz.

15.12 Mecura ait emniyet tedbirleri kiracı tarafından sağlanacak ve tüm giderleri kiracıya ait olacaktır.

15.13 Kiraya verilen mecurun mahallinde Belediyece imar uygulaması nedeniyle yada belediyenin belirteceği herhangi bir nedenle mecurun tahliyesi gerekirse, kiracı mecuru tahliye etmek zorundadır. Kiracı bu hususta hiçbir itirazda bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

15.14 İhaleye giripte Mecuru kiralayan kişi, kuruluş veya şirket sonradan işyerlerini kiralamaktan vazgeçerse yada kira süresi dolmadan tahliye etmek isterse, yatırmış olduğu teminat Belediyemize irat kaydedildiği gibi, Mecur 2 inci defa ihaleye çıktığında birinci ihaledeki fiyattan daha düşük kiralanırsa Belediyemizin kaybı olan birinci ihale ile ikinci ihale arasındaki fark ilk kiralayandan tahsil edilir.

15.15 İhaleye giripte birden fazla yıllık kiralama yapan müstecirler her yıl sonunda yıl içindeki borçlarını kapatmak zorundadırlar. Borcunu ödemeyenlerin yeni yıl artışı yapılmayacak ve kira sözleşmesi belediyemizce iptal edilecektir.

15.16 Ekli Krokide gösterilen alan Belediyemiz tarafından tanzim edilmiş ve dikilen ağaç, çim, ce çiçeklerin korunması ve sulama işleri Belediye Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü’nün belirleyeceği şartlarda kiracı tarafından yapılacaktır. Kiraya verilen kısım içindeki yeşil alanın zarar görmesi halinde zarar miktarı belediyemizce hesaplanıp kiracıdan tahsil edilecektir. Bu hüküm kiracı tarafından peşinen kabul edilmiş sayılır. Yeşil alanın korunması ve bakım işlerinin yapılmaması kira sözleşmesinin feshedilme sebebidir. Park alanının peyzajı belediyemiz tarafından yapılacaktır. Kiraya verilen alan içindeki yeşil alanın, kamelyaların, elektrik tesisat ve aydınlatma elemanlarının zarar görmesi halinde zarar miktarı Belediyemizce hesaplanıp kiracıdan tahsil edilecektir.

15.17 Sosyal Tesis ve Park alanı içerisinde hiçbir suretle bira ve alkollü içki satılmayacak, içilmesine izin verilmeyecek, ayrıca genel ahlaka aykırı davranışlara müsaade edilmeyecektir. Bu gibi durumların denetimi devamlı olarak Belediye Zabıtasınca yapılacaktır. Bu madde hükümleri ihlal edildiği takdirde yapılan kira sözleşmesini Belediyemizce tek taraflı olarak iptal edilecek ve yatırılan teminat Belediyemizce irat kaydedilecek.

15.18 Kamelyaların masa, sandalye gibi tefrişatı Belediyemiz tarafından yapılacaktır. Kiracı kamelyalardaki teslim aldığı tefrişatı korumak zorundadır. Kiracının kafeteryada kullandığı masa, sandalye, masa örtüleri, mobilya ve tefrişat malzemeleri ile yemek takımları 1. Sınıf T.S.E belgeli olacaktır.

15.19 Kamelya ve gezinti alanlarında satışa sunulan çay ücreti Esnaf ve Sanatkârlar Odasının belirlemiş olduğu çay ocakları ücret tarifesinde belirtilen çay fiyatını geçemez. Kamelya ve gezinti alanlarında yemekli düğün yapılmayacaktır. Ekli Krokide belirtilen alan içerisinde kalmak şartı ile yemekli organizasyonlar ve nişan törenleri vb. yapılabilecektir.

15.20 Park içerisindeki kamelya, gezinti alanlarının elektrik ve su giderleri belediyemize ait olacaktır. Ekli krokiye istinaden kiraya verilen alan içerisindeki kamelya gezinti alanları, ve kiracının kullanımına tahsis edilen alana ait Binanın, elektrik, telefon ve internet abonelik ve kullanım bedelleri kiracı adına yapılacak olup bedelleri kiracı tarafından ödenecektir. Ayrıca iklimleme giderleri kiracının kendisine aittir. Umumi WC’nin işetilmesi Belediyeye ait olacaktır. (Düğün, kına, nişan vb. organizasyon olduğu günlerde Umumi WC’nin temizlik bakımı kiracıya aittir.

15.21 Kiracı kiralanan yeri tutanakla teslim alır, Kiracılık hakkı sona erdiğinde taşınmaz, kiracı tarafından taşınmaz malı kiraya veren Belediye yetkililerine bir tutanakla teslim eder. Bu tutanak; kiraya verilen yer teslim edilirken bu yerlerle birlikte kiracının tasarrufuna bırakılan ve teslim tutanağında belirlenen müştemilat veya üzerindeki malzeme ve eşyaların tam sağlam olup olmadığı yazılır. Noksan olan, kırılan veya kaybolan malzeme ve eşyalar kiracı tarafından aynen temin edilir veya Belediye hesabında çeşitli gelir olarak yatırılır. Kiracı, kiraladığı taşınmazı eksiksiz hasarsız tadilatını yaptırmış şekilde hiçbir hak talep etmeden teslim eder. Belediyeden müsade alınarak yapılan tesis mevcutsa hiçbir hak talep etmeden tesis olduğu gibi Belediyeye teslim edilecektir

15.22 Kiracı kiralananları gece ve gündüz sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı koruyacak ve her türlü tedbirleri alacaktır. Ayrıca parkı çalıştırdığı sürece parkın gece bekçiliği de parkı kiralayan kişiye ait olacaktır. Binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde boya, badana gibi onarımı yapacak olup, bina değerini ve özelliğini düşürücü işlemlerden kaçınacak ve bina dışına bina ahengini bozacak şekilde tabela, ilan, reklam, sticker, afiş vb’lerini Belediyeden izinsiz olarak yapmayacaktır. Kiralananda yapılacak olan her türlü tamirat, tadilat, iyileştirme ve eklenti önceden belediyenin izni alınmak suretiyle yapılabilecektir. Aksi halde kiracı hakkından tazminat davası ve tahliye işlemleri yapılacağı gibi cezai takibata da geçilir. Yapılan iyileştirme ve eklentiler hiçbir hak talebinde bulunulmadan sözleşme bitiminde belediyeye teslim edilecektir.

15.23 Kiralanan yerin temizlik işleri kiracıya ait olacak ve kiralanan yerin genel temizliği günde en az bir defa yapılacaktır. Kullanılan malzemeler sürekli temiz tutulacaktır.

15.24 Kiralanan yerde çalışan personellerin kıyafetleri, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olacaktır.

15.25 Kiralanan alanın dışındaki parkın diğer kısımlarında kalan bölge tamamen halka açık olacak, vatandaş istediği gibi buralarda piknik yapabilecektir. Vatandaşlarımızdan kendilerinin getirmiş olduğu yiyecek ve içecekleri kiracı tarafından müdahale edilmeyecektir.

 

MADDE 16 – Vergi, harç ve sözleşme giderleri ile diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği :

16.1 İhalenin yapılmasından doğacak her türlü masraf, damga vergisi, karar pulu, sözleşme giderleri ile gazete ilan bedeli vs. masraflar tamamen kiracıya aittir. Kiracı bu bedelleri ödemeyi peşinen kabul etmiştir.

16.2 Yakıt (ısınma) giderleri kiracıya aittir.

16.3 Kira bedeline tahakkuk edecek kanunun öngördüğü oranda KDV vs. vergileri ödemeyi kiracı hiçbir itiraza mahal vermeden peşinen kabul etmiştir.

16.4 Kiracı mecurda kullanacağı elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarını alarak abonesini kendi adına yaptıracak ve ücretini hiçbir itiraza mahal vermeden ödeyecektir. Elektrik, su ve doğalgaz abonesi olurken istenecek (katılma payı dahil) masraflar ile ileride yapılması istenecek ıslah çalışması için yapılacak tüm masraflar kiracıya ait olup, bu masrafları hiçbir itirazda bulunmadan ödemeyi kabul etmiştir.

16.5 Belediyenin müsaadesi ile yapılacak değişikliklerin tüm masrafları kiracı tarafından itirazsız karşılanır. Bu iş için Belediyeden hiçbir ücret ve karşılık talep edilemez. mecurun tahliyesi halinde yapılan tesis olduğu gibi Belediyeye kalır.

 

MADDE 17 – Zararlardan sorumluluk :

17.1 Kiracı bu sözleşmeye riayetsizlikten dolayı gerek mal sahibi ve gerekse 3ncü şahıslara vereceği zararları ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

17.2 Kiracı mecurun inşa tarzından veya imalat hatasından gayrı tüm arızaları, masrafları kendisine ait olmak üzere tamir ettirecek ve bakımını yaptıracaktır.

17.3 Kiralanan mülkün kullanılmasından doğacak bozulma, hasar, noksanlaşma gibi hallerde ve müsaadesiz yapılacak işlerden doğacak zararları kiracı tazmine ve eski haline getirmeye mecburdur.

 

MADDE 18 – Sözleşmenin feshi :

Borçlar Kanunu hükümlerinin Kiralayana sözleşmeyi feshederek tahliye hakkı verdiği sebepler mahfuz kalmak kaydıyla; aşağıda sayılan haller, kiralayana tek taraflı olarak ve kira süresinin sona ermesi beklenmeksizin sözleşmeyi feshederek mecuru tahliye yetkisi verir:

18.1 Sürenin dolarak taraflarca uzatılmaması, kiracının iflasına karar verilmesi veya konkordato akdedilmesi halinde mukavele Belediye tarafından feshedilir.

18.2 Kiracının, sözleşme hükümlerine uymaması nedeniyle sözleşme belediye tarafından feshedilir.

18.3 Mecurun kullanım amacının kısmen veya tamamen değiştirilmesi halinde sözleşme belediye tarafından feshedilir.

18.4 Belediyemize haber vermeksizin mecurun boşaltılıp sahipsiz bırakılması halinde sözleşme belediye tarafından feshedilir.

18.5. Kiracının mecuru kendi namına çalıştırmayıp bir başkasına kullandırdığının tespit edilmesi halinde sözleşme belediye tarafından feshedilir.

18.6 Kiraya verilen mecurun mahallinde Belediyece imar uygulaması nedeniyle yada belediyenin belirteceği herhangi bit nedenle mecurun tahliyesi gerekirse, kiracı mecuru tahliye etmek zorundadır. Kiracı bu hususta hiçbir itirazda bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

18.7 Yazılı şartname hükümleri kısmen veya tamamen kiracı tarafından yerine getirilmediği takdirde yapılan kira sözleşmesi Belediyece tek taraflı olarak feshedilecek ve yatırılan teminat Belediyemize irat kaydedilecek, müstecir hakkından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun hükümleri uygulanacaktır. Ayrıca taraflar anlaşarak kira süresinin bitimini beklemeden sözleşmeyi karşılıklı anlaşarak feshedebilir.

18.8 Karapınar Belediyesi sosyal proje vb. amaçlarla ihtiyaç duyduğunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

 

 

 

MADDE 19 – Sözleşmenin yada mecurun devri :

19.1 Mecur, her ne sebeple olursa olsun kesinlikle Belediyenin yazılı izni olmadan bir başkasına devredilemez, ortak alınamaz. Aksi davranış hiçbir ihtar ve hükme hacet kalmaksızın tahliyeye sebeptir. Ancak, devir ve ortak alma işlemi 2886 Sayılı kanunun 66. maddesine istinaden Belediyemizin izni ile yapılabilir.

 

MADDE 20 – Tebligat adresi :

20.1 Kiracı ikametgahını değiştirmek zorunda kalırsa 3 gün içinde yazılı olarak Belediyeye bildirmekle mükelleftir. Bildirmediği takdirde bu sözleşmedeki adresine yapılacak tebligatların 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 35. maddesi gereğince şahsına yapılmış sayılacağını kabul eder.

 

MADDE 21 – Uyuşmazlıkların çözümü :

21.1 Kiracının, işbu şartnamenin uygulanması sebebi ile yapacağı işlemler ve müracaatlar için başvurma yeri Karapınar Belediye Başkanlığıdır.

21.2 Bu şartnamede bahsedilemeyen hususlar 2886 Sayılı Kanun hükümleri dairesinde halledilir.

21.3 Bu şartnamenin uygulanmasından çıkacak ihtilaflar hallinde Karapınar Mahkemeleri ile İcra Dairelerinin görevli ve yetkili olduklarını taraflar kabul etmiştir.

 

EK:

Koordinatlı Kroki (1 Sayfa)