AHMET HAMDİ MUTLU KENT PARKININ İHALE ŞARTNAMESİ

Karapınar Belediyesi

                                                                                         

                                                                                     

İLÇENİN REŞADİYE MAHALLESİ FATİH CADDESİ 2046 ADA 2 PARSELDE BULUNAN AHMET HAMDİ MUTLU PARKI VE İÇİNDEKİ TEK KATLI İŞ YERİ VE EKLİ KROKİDE GÖSTERİLEN PARK ALANI TAŞINMAZ MALLARININ 2 YILLIĞINA AÇIK TEKLİF YOLU İLE İHALEYLE KİRAYA VERİLMESİNE AİT ÖZEL KİRA ŞARTNAMESİDİR

 1. İlçenin Reşadiye Mahallesi 2046 ada 2 parselde bulunan  Ahmet Hamdi Mutlu Parkındaki tek katlı iş yeri ve ekli krokideki park alanının Lokanta ve Dinlenme alanı olarak, 2 yıllığına 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğinde açık artırma ile  kiraya verilecektir.
 2. İhale 26.09.2019 Tarihine rastlayan Perşembe günü saat 11.00 da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
 3. İhaleye katılabilmek için;8/9/1983 tarih,2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmak şarttır.
 1. Geçici teminatın yatırıldığına dair Vezne makbuzu veya teminat mektubunu
 2. Özel kişiler ikametgah senedi ve nüfus cüzdanı örneğini (TC kimlik nolu)
 3. Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin Ticaret sanayi odasından güncel yetki belgeleri ve imza sirkülerleri.
 4. Özel ve tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğini ve imza sirkülerini ,
 5. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısını
 6. ortak girişim olarak gireceklerin Ortak Girişim Beyannamesi, ve noter tasdikli adi ortaklık belgesini 26.09.2019 saat 11:00’e kadar başvurular eksiksiz olarak yapılmış olacaktır. Saat 11,00’den sonra başvuru kabul edilmeyecektir.
 1. İşyeri ve parkın 1. yıl aylık kira muhammen bedeli KDV dahil 1.200,00.- TL’dir. Takip eden yılların kirasının ise ihale bedeli üzerinden belediye encümeninin diğer gayrimenkullerimize uygulayacağı artış bedeli oranı                (TÜFE-ÜFE) üzerinden artış yapılarak tahsil edilecektir.
 2. Park ve iş yerinin kira bedelinin 2 aylığı peşin olarak tahsil edilecek, 2 aylığı peşin olarak ödenmediği takdirde ihale tek taraflı olarak feshedilecek, 2 aydan sonraki kira bedelleri her ayın 5. Gününe kadar peşin olarak tahsil edilecektir. Ödenmeyen ayların kira bedeline kanuni faiz oranında gecikme faizi uygulanacaktır.
 3. Kira bedeli 2 ay üst üste ödenmediği takdirde kira sözleşmesi tek taraflı olarak belediyemizce feshedilerek kiracı tahliye edilecektir
 4. Geçici teminat 2 yıllık tahmin edilen muhammen bedel üzerinden alınır. Oranı %3 miktarı, 870,00.- TL.
 5. Kesin teminat 2 yıllık ihale bedeli üzerinden alınır nispeti %6 (yüzde altı)dır. İhaleyi takip eden ilk on gün içerisinde kesin teminat bedeli yatırılacak kira sözleşmesi yapılacak ve kiralanan teslim edilecektir. Kira süresi 2 yıldır.
 6. Ekli krokide gösterilen alan Belediyemiz tarafından tanzim edilmiş ve dikilen ağaç, çim ve çiçeklerin korunması ve sulama işleri Belediye Park Bahçe İşleri Müdürlüğü’ nün belirleyeceği şartlarda kiracı tarafından Belediye ile iş birliği içerisinde yapılacaktır. Kiraya verilen kısım içindeki yeşil alanın zarar görmesi halinde zarar miktarı belediyemizce hesaplanıp kiracıdan tahsil edilecektir. Bu hüküm kiracı tarafından peşinen kabul edilmiş sayılır. Yeşil alanın korunması ve bakım işlerinin yapılmaması kira sözleşmesinin feshedilme sebebidir.
 7. Kiralanan iş yeri ve Park alanı içerisinde hiçbir suretle bira ve alkollü içki satılmayacak, içilmesine izin verilmeyecek, ayrıca genel ahlaka aykırı davranışlara müsaade edilmeyecektir. Bu gibi durumların denetimi devamlı olarak Belediye Zabıtasınca yapılacak, bu madde hükümleri ihlal edildiği takdirde yapılan kira sözleşmesi Belediye Encümenince tek taraflı olarak iptal edilecek ve yatırılan teminat Belediyemize irat kaydedilecek.
 8. Kiracı gerçek veya tüzel kişi olabilir Kiracı, idarenin izni olmadan sözleşmenin bir kısmını veya tamamını devredemez, ortak alamaz, kiraya verilen yeri genişletemez, değiştiremez ve amacı dışında kullanamaz.
 9. Park alanını gece ve gündüz herhangi bir yangın sabotaj veya dış müdahalelerden gelecek etkenlerden korumak kiracının görevidir. Ayrıca parkı çalıştırdığı sürece parkın gece bekçiliği de parkı kiralayan kişiye ait olacaktır.
 10. Kiracı kiralanan yeri tutanakla teslim alır, Kiracılık hakkı sona erdiğinde taşınmaz, kiracı tarafından taşınmaz malı kiraya veren Belediye yetkililerine bir tutanakla teslim edilir. Bu tutanakta; kiraya verilen yer teslim edilirken bu yerlerle birlikte kiracının tasarrufuna bırakılan ve teslim tutanağında belirlenen müştemilat veya üzerindeki muhdesat ile dikili şeylerin de tam sağlam olup olmadığı yazılır. Noksan olan, kırılan veya kaybolan malzeme ve muhdesat kiracı tarafından aynen temin edilir veya bedeli Belediye hesabına çeşitli gelir olarak yatırılır. Kiracı,kiraladığı taşınmazı ne şekilde teslim almışsa o şekilde teslim eder.
 11. Kiracı sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri almak, gerektiği takdirde binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde boya, badana gibi onarımı yapmak, Bina değerini düşürmeyecek özelliğini ve verim gücünü bozmayacak önlemleri alacak olup, bina dışına bina ahengini bozacak şekilde tabela, ilan, reklam, sticker, afiş vb. lerini Belediye kurullarından izinsiz olarak yapmaz ve taşınmaz malda hiçbir tamirat, tadilat ve eklenti yapamaz. Aksi halde kiracı hakkında tazminat ve tahliye davası açılacağı gibi cezai takibata da geçilir. Yazılı izin alarak kiracının yapacağı her türlü inşaat ve ilaveler Belediye ye bağışlanmış sayılır ve sökülmez.
 12. Kiralan yerin temizlik işleri kiracıya ait olacak ve kiralanan yerin genel temizliği günde en az bir defa yapılacak, masa, sandalye ve diğer idare yeri ile yemek ve içmek için kullanılacak malzemelerin temizlik işleri devamlı olarak yapılacaktır.

                                                                                                                                               ……/……/……

 1. Ekli krokiye istinaden kiraya verilen alan içerisindeki kamelya gezinti alanları ve bina gibi kiracının kullanımına tahsis edilen alana ait elektrik, su, telefon ve internet abonelik ve kullanım bedelleri kiracının adına yapılacak olup bedelleri kiracı tarından ödenecektir. Ayrıca iklimleme giderleri kiracının kendisine aittir.
 2. Kiralanan alanın dışındaki parkın diğer kısımlarında kalan bölge tamamen halka açık olacak, vatandaş istediği gibi buralarda piknik yapabilecektir. Vatandaşlarımızdan kendilerinin getirmiş olduğu yiyecek ve içeceklere kiracı tarafından müdahale edilmeyecektir.
 3. Belediye Encümeni gerekçesini kararında belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihaleyi alan kişiye verip vermemekte ve ihaleyi tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir ve uygun bedeli tespit etmeye serbesttir.
 4. Belediyemizden park ve sosyal tesisi kiralayan kişi, kuruluş veya şirket ile Belediyemiz arasında herhangi bir itilaf sırasında yargı mercileri Karapınar Mahkemeleri ve İcra Dairesi yetkili olacaktır.
 5. İhaleye katılan park ve sosyal tesisi kiralayan kişi, kuruluş veya şirket sonradan park ve sosyal tesisi kiralamaktan vazgeçerse yatırmış olduğu teminat Belediyemize irat kaydedildiği gibi, park ve sosyal tesis 2 inci defa ihaleye çıktığında birinci ihaledeki fiyattan daha düşük kiralanırsa Belediyemizin kaybı olan birinci ihale ile ikinci ihale arasındaki fark park ve sosyal tesisi ilk kiralayandan tahsil edilir. 
 6. Belediyemizde daha önceden ihaleye giripte günün şartname hükümlerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyenler ihaleye alınmazlar, ihale bu kişiler veya şirketler üzerinde kalsa dahi Belediyece tek taraflı olarak feshedilir.
 7. Yazılı şartname hükümleri kısmen veya tamamen kiracı tarafından yerine getirilmediği takdirde yapılan kira sözleşmesi Belediyece tek taraflı olarak herhangi bir yargı merciinden hüküm almaksızın iptal edilecek ve yatırılan teminat Belediyeye irat kaydedilecek, müstecir hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun hükümleri uygulanacaktır.
 8. İhaleyi alan kişi veya kuruluş Belediyemize kiraya verilen yere güvence olarak kesin teminattan hariç 10.000,00 TL’ lik teminat mektubu veya nakdi teminat verecektir.
 9. Kiracının kullandığı masa, sandalye, masa örtüleri mobilya ve tefrişat malzemeleri ile yemek takımları T.S.E. belgeli olacaktır.
 10. Taşınmazın amacında ve sözleşmede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığını idare her zaman denetleyebilir
 11. Vergi Dairelerine ödenecek vergi resim harç bedelleri, her türlü stopaj ödemeleri ile sigorta prim ve giderleri kiracıya aittir.
 12. İhale Komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirince, karar tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

Yukarıdaki yazılı (27) maddelik park ve sosyal tesis kira şartnamesi Belediye Encümenince hazırlanarak tanzim ve imza altına alınmıştır. 05.09.2019

 

 

 

           Encümen Başkanı                                                                Üye                                                                       Üye

                                                                   

              Mehmet YAKA                                                     Tahir DOĞANAY                                                       Osman ARI

              Belediye Başkanı                                                                                                                                       ( Bulunmadı )

         

                   

                                                 Üye                                                                                                             Üye

                                                                         

                                   Süleyman KILIÇLI                                                                                   Yaşar Ali SELÇİK

                                     Mali Hizmetler Müdürü                                                                         Emlak İstimlak Müdürü