Konya İli, Karapınar İlçesi, Selimiye ve Kale Mah. Rezerv Yapı Alanı - Tahliye Tebligatı

Karapınar Belediyesi

Konya İli, Karapınar İlçesi, Selimiye ve Kale Mah.

Rezerv Yapı Alanı - Tahliye Tebligatı

Sayın ( )

()

Konya İli, Karapınar İlçesi, Selimiye ve Kale Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 3,65 hektar büyüklüğündeki alan 6306 sayılı Kanun uyarınca 05.05.2022 tarih ve 3587456 sayılı Bakanlık Makamı Oluruna istinaden “Rezerv Yapı Alanı” olarak belirlenmiş olup, Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca bahse konu “Rezerv Yapı Alanı”nda Başkanlıkça yürütülen “Hak Sahipleri İle Uzlaşma Görüşmeleri”nde, hak sahibi olduğunuz taşınmazlara ilişkin “Konya İli, Karapınar İlçesi, Selimiye ve Kale Mahallesinde Yer Alan Rezerv Yapı Alanında Hak Sahipleri İle İmzalanan Muvafakatname” hükümleri uyarınca tarafınızla anlaşıldığı tespit edilmiştir.

Tarafınızla yapılan anlaşma şartlarını belirleyen muvafakatname metninde;

“6.2. İşbu Muvafakatnamenin imzalanmasıyla bedel veya taşınmaz karşılığı anlaşmaya varılmış olacak ve işbu Muvafakatname ile HAK SAHİPLERİ anlaşma konusu taşınmaz malın tüm hukuki ve fiili vasıflarını, taşınmazı için tespit edilen Kıymet Takdir Bedeli’ni, adına kayıtlı taşınmazların tapu kayıtlarında Hazine adına BAKANLIK’ça re’sen tescilini veya terkini kabul ettiğini beyan etmiş olacaktır. İşbu Muvafakatname malikin ferağ beyanı ve ilgili tapu müdürlüğü nezdinde Hazine adına yapılacak tescilin hukuki sebebi sayılır. HAK SAHİBİ, işbu Muvafakatnameye istinaden adına kayıtlı taşınmazın Hazine adına re’sen tescil edileceğini gayrikabili rücu olarak beyan ve taahhüt eder.”

“6.3. HAK SAHİPLERİ, Hazine adına devrettikleri taşınmazların tahliyesini, kendilerine yapılacak tebligatta bildirilen süre içerisinde, var ise taşınmaza ilişkin elektrik, su, telefon ve doğalgaz gibi hizmetlerin borçları ile emlak vergisi gibi vergileri ödeyerek yapacak ve söz konusu hizmetlerin kapatılmasını sağlayarak taşınmazı boş olarak BAKANLIK’a teslim edecektir.” hükümleri yer almaktadır.

Başkanlığımızca yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, muhtemel can ve mal kaybının önüne geçilebilmesi amacıyla taşınmazınızın yıkım işlemleri gerçekleştirilecek olup, anılan “Rezerv Yapı Alanı”nda bulunan taşınmazlarınızın;

İşbu tebligatın tarafınıza tebliğ edildiği tarihi izleyen 20 gün içerisinde var ise elektrik, su, telefon ve doğalgaz gibi hizmetlerin borçları ile emlak vergisi gibi taşınmaza dair vergileri ödenmiş, söz konusu hizmetler kapatılmış ve tüm borçlardan arındırılmış olarak tahliye edilmesi gerektiği, yapının tahliye edilmemesi halinde 6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin 17inci maddesi uyarınca işlem tesis edileceği hususu tarafınıza tebliğ olunur.